Linea robogók, motorkerékpárok | kis- és nagykereskedelem

Eagle elektromos robogó

Jogosítvány nélkül vezethető robogók

Műszaki követelmények

Korábbi blog bejegyzésünkben említettük, az egyes járműkategóriák vezetésének a feltételeit meghatározó jogszabályokat. A segédmotoros kerékpárok esetén a járműveket az alábbiak szerint határozzuk meg:

Az Európai Unió 2006/136EK irányelve szerint az AM kategória (4. cikk):

AM kategória:

  • olyan két- vagy háromkerekű járművek, amelyek legnagyobb tervezési sebessége – a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 2002. március 18-i 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint – nem több, mint 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), valamint a 2002/24/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott könnyű négykerekű motorkerékpárok;
  • az AM kategóriára megállapított alsó korhatár 16 év;

Ez az irányelv került át a magyar jogszabályba is ( A 326/2011 (XII.28.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete ).

Tehát a járművezetői engedélyekre vonatkozó előírások nem érintik azokat a segédmotoros kerékpárokat, melyeknek a legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h.

A segédmotoros kerékpárok műszaki megfelelőségének a meghatározását a 168/2013 EU rendelete szabályozza. Tehát tulajdonképpen ezek a segédmotorkerékpárok (robogók) olyan járművek, melyek ugyanolyan előírásoknak, minőségi követelményeknek kell megfelelniük, mint az általában ismert és használt segédmotorkerékpároknak (robogóknak), azzal az eltéréssel, hogy a legnagyobb tervezési sebességük csupán 25 km/h a normál robogóknál megengedett 45 km/h helyett. Illetve -ahogy az a fentiekből is látható- csupán a két-, illetve háromkerekű járművek esetén nem vonatkozik a járművezetésre a 2006/136 EK irányelv (L1e és L2e típus jóváhagyású járművek).

A járműnek tehát meg kell felelnie a 168/2013 EU rendelet szerinti minőségi követelményeknek (pl. EURO 5 környezetvédelmi normának) és az Európai Unio valamely tagállama hatósága által kiállított EU-s típusjóváhagyással kell rendelkeznie. Az eljárás szerint a fenti jármű L1e, vagy L2e típusjóváhagyás valamelyikébe tartozhat.

Fontos megemlíteni, hogy a jogosítvány nélkül vezethető járművek hirdetései között többnyire a gyártó által kiadott CE papírra hivatkoznak. Ezek ugyanakkor nem azonosak a fent említett EU típusjóváhagyással, így azok alapján jogszerűen nem közlekedhet a jármű az EU területén!

Közlekedésben való részvétel feltételei

A műszaki követelmények meghatározása során megállapítottuk, hogy a jogosítvány nélkül vezethető robogók tulajdonképpen ugyanúgy a segédmotoros kerékpárok járműkategóriákhoz tartoznak (L1e és L2e járműkategóriák).

A közúti közlekedésben való részvételt az 1/1975 . (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) szabályozza, mely szerint segédmotoros kerékpár (1. sz. Függelék r) pont):

r) Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e járműkategóriába sorolt kétkerekű, L2e járműkategóriába sorolt háromkerekű jármű, továbbá az L6e járműkategóriába sorolt quad és mopedautó

A járművezetésnek a KRESZ szerint vannak személyi és tárgyi feltételei ( a KRESZ a segédmotoros kerékpárok közúti közlekedésére több szabályt ír elő. Alább a teljesség igénye nélkül a fontosabb, ugyanakkor kevésbé ismert előírásokat ismertetjük)

Személyi feltételek

  1. § (1) Járművet az vezethet, aki

a) a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes vezetői engedéllyel vagy az engedély-nyilvántartásba bejegyzett érvényes vezetési jogosultsággal rendelkezik,

b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá

c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

(2) A jármű vezetését az üzembentartó nem engedheti meg, illetőleg a vezető nem engedheti át olyan személynek, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

(3)7 Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedélyt, ha azt külföldi hatóság állította ki, a vezetőnek vezetés közben magánál kell tartania.

(4)8 Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel fennállása esetén a kerékpárosra nem kell alkalmazni az (1) bekezdés c) pontjában a járművezető szervezetében szeszesital fogyasztásából származó alkohol jelenlétére vonatkozó korlátozást

A fenti jogszabályból két megállapítást emelünk ki:

A járművezetés jogszabályban meghatározott vezetői engedély kötelezettséget az ismertetett 326/2011 Korm. rendelet szabályozza, ami alapján az L1e és L2e járműkategóriára nem ír elő vezetői engedélyt, ha annak a maximális tervezési sebessége 25 km/h.

A másik kiemelés, hogy ugyan nem szükséges a legalább AM jogosítvány ezeknek a járműveknek a vezetéséhez, ugyanakkor ezek vezetése esetén sem lehet szeszes italt fogyasztani!

Tárgyi feltételek

5.§ (f) amelyre a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kötelező gépjármű-elelősségbiztosítási fedezet fennáll

48.§

(9) A zárt utastérrel (vezetőtérrel) nem rendelkező motorkerékpáron és segédmotoros kerékpáron utazó személynek becsatolt motorkerékpár-bukósisakot kell viselni. Ilyen járművel csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a járművezető és az utas becsatolt motorkerékpár-bukósisakot visel.

(10) Olyan járművel, amelynek megengedett legnagyobb sebességét a műszaki megvizsgálás során az általánosnál alacsonyabban állapították meg [26. § (3) bek.], abban az esetben szabad közlekedni, ha a jármű hátsó oldalán a megengedett legnagyobb sebesség számértékét – kör alakú, 15 cm átmérőjű, 2 cm széles piros szegélyű, fehér alapon 6 cm magas fekete számjegyekkel – feltüntették

 

54. § (8)

a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni,

b) kétkerekű segédmotoros kerékpáron utast szállítani,

c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni nem szabad

(9) A három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral személyt szállítani akkor szabad, ha a jármű vezetője a 17. életévét betöltötte.

Járművezetés életkori megkötés nélkül

A figyelmes olvasóban talán felmerült a kérdés, hogy a KRESZ a kerékpárok és a segédmotoros kerékpárok (robogók) esetén a különös szabályok között (54. §), csupán néhány konkrét életkori korlátozást szab (ilyen pl. az utas szállítására vonatkozó előírások).

Ugyanakkor ha a jármű vezetése nem kötött vezetői engedélyhez (jogosítványhoz), így a vezetői engedélyek kiadását meghatározó 326/2011 Korm. rendelet előírásai és életkori korlátozásai nem befolyásolják a vezethetőséget, akkor tulajdonképpen életkori korlátozás nélkül használhatóak azok a segédmotoros kerékpárok, melyek olyan L1e, vagy L2e járműkategóriában tartoznak, melyek maximális tervezési sebessége 25 km/h?

A válasz: IGEN.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy az életkori megkötés hiánya nem befolyásolja a KRESZ előírásaiból a fentiekben kiemelt néhány kötelezettség meglétét. Tehát vezetőnek és a járműnek ugyanúgy meg kell felelnie a jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételeknek!